نام مدیر عامل: علیرضا ارجمندفرد

مدرک: فوق لیسانس عمران

 

موضوع فعالیت سازمان عمران:
انجام فعالیتهای عمرانی، خدماتی ، تولیدی و تهیه و تامین نیازمندیهای عمومی شهر و شهرداری با گرایش درامدزائی، در ارتباط با وظایف عمارنی محوله به شهرداری و سازمان برابر مقررات قانونی.
وظایف سازمان:
سازمان با رعایت مقررات موضوعه نسبت به موارد ذیل اقدام می نماید.
احداث و تاسیس کارخانجات و کارگاههای تولیدی برای تامین نیازمندیهای شهری از قبیل کارخانجات آسفالت ، شن و ماسه ، بتون آماده و قطعات پیش ساخته در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان.
احداث ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرحها و پروژه های مصوب شهرداری و نیز ارائه خدمات در زمینه فوق بصورت پیمانکاری.
سرمایه گذاری و مشارکت با بانکها و موسسات و اشخاص سرمایه گذار در امور مربوطه به طریقی که برای سازمان تامین منافع نماید با رعایت مقررات مربوطه.
خرید و فروش و اجاره و استیجاری اموال منقول و غیر منقوول در امور مربوط برابر ضوابط و مقررات موضوعه.
تبصره 1:در استفاده از تولیدات و خدمات سازمان سایر شهرداریها نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در شرایط مساوی حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 2: بهای آن دسته از کالاهای تولیدی سازمان که برای فروش به عموم عرضه خواهد شد تابع نرخهای تصویبی مراجع قانونی ذیربط خواهد بود.
تبصره 3: سازمان برای انجام موضوعات فوق مجاز به استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و با رعایت کامل سایر مقررات مرتبط می باشد.
نام مدیر عامل: علیرضا عباسی

مدرک: فوق لیسانس

 

کلیات سازمان

ایجاد تسهیلات لازم در امر تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی در جهت حمایت از تولید کنندگان (با الویت فرآورده های کشاورزی) می باشدتا بتوانند مسیر حرکت محصولات را از تولید به توزیع با اصول صحیح هدایت نماید.

اهداف سازمان

برای نیل به  اهداف ،سازمان موظف است عملیات زیر را با رعایت مقررات و قوانین مربوطه برنامه ریزی و اقدامات اجرایی لازم را انجام دهد.

1-احداث میادین مرکزی میوه و تره بار بمنظور تامین تسهیلات لازم جهت معاملات میوه و تره بار و ایجاد رابطه سالم برای منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فرآوردهای کشاورزی و همچنین تغذیه بازارهای روز میوه و تره بار .

تبصره:با آغاز بهره برداری از میادین مرکزی میوه و تره بار در شهر میادین های موجود که بکار عمده فروشی اشتغال دارند بتدریج به میداین مرکزی هدایت خواهند شد.پ

2-ایجاد سردخانه و انبارهای مورد نیاز در محلهای مناسب پس از کسب مجوز از مراجع ذیربط جهت تنظیم عرضه محصولات با مشارکت بخشهای دولتی ،تعاونی و خصوصی و بانکها.

3-ایجاد و توسعه بازارهای روز میوه و تره بار جهت دسترسی آسان مصرف کنندگان در نقاط مختلف شهر با مشارکت بخشهای دولتی ، تعاونی و خصوصی، همچنین ایجاد بازارهای فروش موضعی و جایگاههای موقت برای عرضه محصولات در محلهای مجاز مورد تایید دستگاههای ذیربط و نیز گسترش میادین مرکزی و بازارهای روز میوه و تره بار پس از تایید شورای سازمان و شورای اسلامی شهر .

4-مطالعه و بررسی در مورد ایجاد صنایع و تاسیسات جنبی میادین مرکزی مانند کارخانجات تولید جعبه و بسته بندی و صنایع غذایی وغیره و ارائه اینگونه طرحها به بخشهای دیگر جهت سرمایه گذاری.

5-جلب نظر واحدهای دولتی و بخشهای خصوصی و بانکها و همکاری با تعاونی های مربوطه و اشتراک مساعی با آنها در امر تهیه و توزیع محصولات.نام مدیر عامل: مشتاق مالکی

مدرک تحصیلی: لیسانس

اهداف و وظایف سازمان:

-اصلاح سیستم تاکسیرانی متناسب با بافت شهر بیرجند ومیزان جمعیت ووضعیت ترافیکی آن

-بکارگیری واستفاده از امکانات قانونی به منظور تامین رفاه وآسایش مسافرین درون شهری ورضایتمندی شهروندان

-توسعه وتکمیل ناوگان تاکسیرانی با برنامه ریزی وساست گذاری مناسب جهت تامین نیازمندیهای آتی شهر از نظر تعداد تاکسی

-بالا بردن سطح دانش وکارائی پرسنل ورانندگان ودارندگان تاکسی

-مکانیزه نمودن سیستم تاکسیرانی متناسب با شهر الکترونیک جهت تسریع در امور رانندگان وشهروندان

-نوسازی وتبدیل ناوگان فرسوده جهت استفاده بهینه از حمل ونقل درون شهری وکاهش آلودگی محیط زیست

-برنامه ریزی در امور اجرایی،کنترل ،بازرسی امور انضباطی وتشویقی وخدماتی

-تمدید اعتبار پروانه تاکسیرانی در صورت دارا بودن شرایط متقاضی مندرج در آیین نامه

-استفاده وبکارگیری امکانات در جهت تامین درآمد سازمان از محل اخذ عوارض ودرآمدهای قانونی وانجام امور کارشناسی

-استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی واستخدامی وصرفه وصلاح سازمان برابر مفاد اساسنامهنام مدیر عامل: همایون شاکری
مدرک:فوق لیسانس

سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری بیرجند در آذر ماه سال 1385 شروع به کار نموده و این سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این سازمان به صورت خودگردان و خوکفا اداره می شود و مرکز اصلی سازمان شهربیرجند می باشد .

موضوع سازمان:

اداره کلیه امور رفاهی و تفریحی و فراغتی در قالب وظایف قانونی شهرداری در شهر بیرجند و طراحی و توسعه فضاها و تاسیسات و تسهیلات آن و کمک به ارتقاء سطح فرهنگ شهرنشینی و ضوابط و معیارهای مربوط به زندگی شهری و آموزش عمومی ضوابط شهرنشینی و تهمید امکانات لازم و به منظور باشد و جذب شهروندان به فعالیت های فوق جهت دستیابی و نقش پذیری در ایجاد فضاهای سالم شهری.

اهداف و وظایف سازمان:

بالا بردن بهره وری تاسیسات عمومی شهر و ایجاد زمینه های استفاده مطلوب و بهینه از تاسیسات مذکور نظیر پارکها، میادین، باغهای عمومی، باغ کودکان،پارکینگ ها، مستحدثات و نظایر آن به منظور افزایش رفاه عمومی

سازمان برای نیل به اهداف مذکور و براساس مفاد اساسنامه سازمان با رعایت مقررات مربوطه اقدام به اجرای موضوعات و وظایف ذیل می نماید.

ایجاد چشم انداز مطلوب از طریق زیباسازی به طرق زیر:

الف: زیباسازی پارکها و باغهای عمومیمانند رنگ آمیزی و تزیین گل آرایی

ب: سازماندهی و طراحی معابر در ÷ارکها و باغهای عمومی

ج:آرایش و رنگ آمیزی و پیرایش جداول در معابر و پارکهای عمومی

د: طراحی و ساخت تندیس ها و یادمان ها در میادین و پارکها در جهت تهظیم ارزشها و شعائر مذهبی، فرهنگی و ملی و و همچنین در جهت تقریب حس زیبایی شناسی در شهروندان با رعایت مقررات مربوط

و: طراحی و ساخت تندیس ها و یادمان ها در میادین و پارکها در جهت تعظیم ارزشها و شعائر مذهبی ، فرهنگی و ملی و همچنین در جهت تقریب حس زیبایی شناسی در شهروندان با رعایت مقررات مربوط

ه:طراحی و جانمایی و احداث نمازخانه در ÷ارکها ، باغهای عمومی و میادین عمومی و کمربندی های شهری و...

ایجاد نظم و هماهنگی در نحوه و اجرای تبلیغات و تابلوهای شهری.

تدوین آیین نامه نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه ها و کوی در حوزه شهری و همین طور تغییر نام آنها در راستای توصیه های شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر مقررات
نام مدیر عامل: جواد بهدانی

مدرک: لیسانس

 

اهداف سازمان:
الف: برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوط به گورستانهای شهر
ب: ایجاد و توسعه و یا نظارت بر احداث و توسعه گورستانهای مورد نیاز با هماهنگی سازمانهای ذیربط.
ج: بهره برداری و یا نظارت بر طرز استفاده از گورستانهای احداث شده و انتظام امور گورستانهای واقع در شهر
د: انجام ترتیبات لازم جهت حمل، تغسیل ، تکفین، تدفین و انجام مراسم و تشریفات مذهبی اموات مسلمین.
موضوع سازمان:
سازمان جهت نیل به اهداف فوق بارعایت مقررات مربوط اقدام به اجرای موضوعات ذیل می نماید:
تهیه آمار و اطلاعات مربوط به متوفیات و ارتباط با مراکز اطلاعاتی.
ارتباط و همکاری و مشورت با مراکز علمی و پزشکی و سایر سازمانهای و اشخاص ذیربط.
تملک اراضی و املاک مجاز پس از تحصیل مجوز قانونی جهت تامین نیازهای سازمان در قالب قوانین مربوطه.
اعلام نظر در خصوص استعلامهای مراجع در ارتباط با اهداف سازمان.
احداث ابنیه و تاسیسات مورد نیاز گورستانهای عمومی مسلمین از طریق امانی یا پیمانکاری براساس مفاد اساسنامه.
نظارت بر احداث ابنیه و تاسیسات سایر گورستانها.
تدوین آیین نامه های مربوط به انتظام امور گورستانها.
ایجاد موسسات و شرکتهای وابسته جهت تحقق اهداف سازمان که طبق اصول بازرگانی اداره می شود با پیشنهاد شورای سازمان و تصویب وزارت کشور، اساسنامه اینگونه موسسات و شرکتها می بایستی به تصویب وزارت کشور برسد.


راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري :

تلفن شهرداری مرکز:3-32111212فکس : 32111100

تلفن روابط عمومی:32112019فکس روابط عمومی:32112019

پست الکترونیک : shahrdaritabasmasin@chmail.com

آدرس : شهرستان درمیان -شهر طبس مسینا

بازدید امروز52
بازدید دیروز268
بازدید هفته616
بازدید ماه6636
کل بازدید87847